Meso Corona

VMI subsidija savarankiškai įmonei 2021-01-20

2021-01-20 VMI Paskelbė subsidiją, pagal kurią skiriama GPM kompensacija savarankiškai įmonei (Pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą neturinčios nei susijusių, nei partnerinių įmonių), kai ji atitinka vieną iš sąlygų:

 • įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m.);
 • jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Kaip bus apskaičiuojamas subsidijos dydis?

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės už 2019 metus sumokėtą ir / arba įskaitytą A klasei priskiriamą GPM sumą:

 • 25 proc. nuo sumokėto ir / arba įskaityto GPM, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėta GPM suma buvo daugiau kaip 2 000 Eur.
 • 500 Eur subsidija, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėtas ir / arba įskaitytas GPM yra 2 000 Eur arba mažiau.
 • 500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms,  kurios laikotarpyje 2019 m. lapkričio – 2020 m. sausio negavo pajamų.

Konsultacijas subsidijų klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882 (spausti „2“).

https://www.vmi.lt/evmi/-/vmi-kvie-c4-8dia-nuo-covid-19-finansi-c5-a1kai-nukent-c4-97jusias-savaranki-c5-a1kas-c4-afmones-pateikti-parai-c5-a1k-c4-85-subsidijai

Norėdama gauti subsidiją įmonė turi atitikti visus Apraše išdėstytus kriterijus:

 • š. m. sausio 1 d. ir paraiškos pateikimo pirmą mėnesio dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., įmonėje dirbo bent 1 darbuotojas;
 • įmonė paraiškos teikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;
 • įmonė iki 2020 m. sausio 31 d. už 2019 m. yra sumokėjusi ir (arba) įskaičiusi bent dalį A klasei priskiriamo GPM į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
 • įmonė paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojama, dalyvaujanti reorganizavime, pertvarkoma, dalyvaujanti atskyrime, bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama, likviduojama dėl bankroto, likviduota, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujanti jungimesi peržengiant vienos valstybės;
 • įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas už 2019 m. VĮ „Registrų centras“;
 • įmonė registruota Lietuvoje arba įmonė, kuri yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, tačiau jos nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;

Pažymėtina, jog pateikusias paraišką savarankiškas įmones įvertins ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bei Konkurencijos tarnyba (KT), kad įsitikintų, ar valstybės pagalba vienai įmonei išmokėjus subsidiją neviršija leistinos pagalbos sumas, nustatytos Europos Komisijos reglamentu ir patikrintų, ar įmonė nebuvo laikoma sunkumų patiriančia įmone taip pat ar įmonė yra labai maža ir maža.

Gavusi teigiamą atsakymą iš LVPA ir KT, ir apskaičiavusi savarankiškai įmonei priklausančią galimą subsidijos sumą, VMI apibendrintą informaciją pateiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, įmonei skirtas subsidijos lėšas perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Subsidiją savarankiška įmonė atitinkanti visus nustatytus kriterijus, nuo paraiškos pateikimo gaus per 18-38 d. d. Mokesčių administratorius turi teisę per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo paprašyti įmonės pateikti papildomus duomenis reikalingus paraiškos pagrįstumui įvertinti.

Kas yra savarankiška įmonė – pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą neturinčios nei susijusių, nei partnerinių įmonių – detalizacija:

 • Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės samprata:
  Darbuotojų skaičius Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 • Pagrindinės sąvokos:
  a) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas – labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti 1 punkte nurodytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis šios dalies b) punkte nurodytas sąlygas.
  b) Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (pvz. ūkininkas), įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.
  c) Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:
  1) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų (daugiau kaip 50 proc. akcijų) kitoje įmonėje;
  2) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;
  3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;
  4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;
  5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių ryšiai, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.
  d) Partnerinės įmonės – įmonės, nepriskiriamos susijusioms įmonėms ir kurios tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turinčios nuo 25 iki 50 proc. kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50 proc. visų kitos įmonės dalyvių balsų.
  e) Savarankiška įmonė – įmonė, kuri nėra priskiriama partnerinei ar susijusiai įmonei.
 • Skaičiuojant 1 punkte apibrėžtus rodiklius, vertinami ne tik SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės rodikliai, bet ir susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai.
 • SVV subjekto statusą deklaruojanti įmonė dėl egzistuojančių ryčių tarp kelių įmonių gali būti partnerinė įmonė, susijusi įmonė bei partnerinė ir susijusi įmonė. Jei tarp kelių įmonių LR SVV plėtros įstatyme numatyti ryšiai neegzistuoja, SVV subjekto statusą deklaruojanti įmonė yra savarankiška įmonė.
 • Nustatant deklaranto statusą, sumuojant atitinkamus rodiklius, prie SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 30 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,3 koeficientas).
 • Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami nemažinant turimų balsų skaičiaus (pvz., jei SVV subjekto statusą deklaruojanti įmonė turi 70 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).
 • Įmonė nepriskiriama SVV subjektui, jei daugiau kaip 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi valstybė ir (arba) savivaldybė (išskyrus LR SVV plėtros įstatyme numatytas išimtis).
 • SVV subjekto statuso deklaracijos 8 langelyje „Laikotarpis, kurio Deklaracija teikiama“ įrašomi atitinkami metai, kurių deklaracija teikiama. Įrašyti metai turi atitikti metus, už kuriuos patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės, konsoliduotos metinės atskaitomybės ar kitų finansinių dokumentų pagrindu į deklaraciją įrašomi duomenys.
 • SVV subjekto statuso deklaracijos 9 langelyje „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ apskaičiuojamas pagal SVV subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašą.
 • Deklaruojantysis verslininkas (pvz. ūkininkas) SVV subjekto statuso deklaracijos 10 langelį pildo taip pat, kaip ir deklaruojančioji įmonė.
 • Įsteigtos naujos įmonės, kurios metinė finansinė atskaitomybė ar kiti finansiniai dokumentai dar nėra patvirtinti, SVV subjekto statuso nustatytų sąlygų atitiktis nustatoma pagal sąrašinį darbuotojų skaičių, balanse nurodyto turto vertę, įmonės gautas pajamas nuo įsteigimo dienos ir pagal planuojamus finansinių metų duomenis.

*Ištraukta iš pagrindinių savokų bei gairių deklaruojant SVV subjekto statusą.